Kindgesprek

Het kindgesprek vormt een onderdeel van het traject scheidingsbegeleiding bij Inner Family. Inner Family zet zich als erkend kindercoach van het programma 'De Kinderen Scheiden Mee, methodiek het Zandkastelenprogramma®' in voor kinderen in en uit scheidingssituaties. Dat betekent dat Inner Family het belangrijk vindt dat het belang van kinderen altijd voor ogen gehouden moet worden wanneer er afspraken gemaakt moeten worden in het kader van de scheiding (of herziening na de scheiding). Kinderen verdienen een stem, aandacht en de rust en ruimte om de scheiding van hun ouders een plekje te geven.

Impact scheiding op kinderen

Een scheiding van ouders kan een enorme impact op het kind hebben. Als een scheiding met veel strijd verloopt dan kan dit grote schadelijke gevolgen hebben in de sociale en emotionele ontwikkeling van een kind. Een kind voelt immers feilloos aan wanneer ouders niet goed in hun vel zitten en met elkaar in strijd verwikkeld zijn. Wanneer kinderen te veel in de scheiding van hun ouders worden gezogen dan kan dit leiden tot een loyaliteitsconflict. Een kind moet echter nooit het gevoel hebben dat hij of zij moet kiezen tussen de ouders; het kind moet gewoon kind kunnen zijn.

kindgesprek scheidingsbegeleiding mediation Inner Family
kindgesprek mediation scheidingsbegeleiding Inner Family

Wijze van betrekken kinderen

Om er voor het hele gezin te kunnen zijn is het van belang dat het kind in staat wordt gesteld om op passende wijze betrokken te worden bij de vormgeving van het ouderschapsplan. In scheidingsland geldt als uitgangspunt dat kinderen op een ‘naar leeftijd passende wijze worden betrokken bij de totstandkoming van het ouderschapsplan’. Indien de echtscheiding met betrokkenheid van advocaten verloopt is het maar de vraag of hier voldoende en een juiste invulling aan wordt gegeven. Daarbij komt het er op neer of ouders zelf in staat zijn om samen met hun kind(eren) het gesprek te voeren. Als zij in een strijd zijn verwikkeld zal dit in veel gevallen niet goed verlopen of zelfs niet gebeuren.

Kindgesprek rechtbank voor kinderen vanaf 12 jaar (in de praktijk steeds vaker vanaf 8 jaar)

In een procedure bij de rechtbank wordt het kind betrokken doordat kinderen vanaf 12 jaar oud uitgenodigd wordt bij de rechtbank om zijn/haar mening te geven. Steeds meer rechters nodigen kinderen vanaf 8 jaar uit voor een kindgesprek. Dit naar aanleiding van het onderzoek 'Kind in proces: van communicatie naar effectieve participatie' van de Universiteit van Leiden in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Hoewel het kindgesprek bij de rechter plaatsvindt in een kindvriendelijke setting (zo informeel mogelijk door bijvoorbeeld de rechter zonder toga) legt dit toch veel druk op het kind. Het begint bij een officiële brief van de rechtbank met daarin de uitnodiging. Vervolgens gaat het kind met zijn/haar vader of moeder naar de rechtbank; door de beveiliging naar de zittingzaal langs de mensen met toga’s. Wat gaat er dan wel niet in het kind om? En hoe geef je als kind een mening? Moet het kind kiezen tussen papa of mama? Het antwoord op de laatste vraag is ‘nee’, maar dit zal niet altijd zo door het kind worden ervaren. Gezien de korte duur van het gesprek bij de rechter (ongeveer 10 minuten) heeft het gesprek enkel tot doel om naar de mening van het kind te vragen en is er geen ruimte om stil te staan bij een stukje verwerking van wat de scheiding met het kind doet.

Invulling kindgesprek

Om op een juiste wijze invulling te geven aan het ouderschapsplan is het in de ogen van Inner Family belangrijk om kinderen een stem te geven. Dat gebeurt door middel van een kindgesprek waarbij het kind, afhankelijk van het kind zelf als ook de leeftijd van het kind, wordt uitgenodigd voor een kindgesprek met Inner Family. Dit gesprek duurt ongeveer een half uur, maar kan ook meer tijd in beslag nemen. Het kindgesprek is in beginsel eenmalig, maar mocht het kind dat prettig vinden dan kunnen er nog enkele vervolggesprekken plaatsvinden. 

kindgesprek mediation scheidingsbegeleiding Inner Family

Het kindgesprek is een middel om de mening van het kind te achterhalen en te integreren in het op te stellen ouderschapsplan. Het doel is om te achterhalen hoe het met het kind gaat, wat het kind nodig heeft in de scheiding en wat ouders op dit vlak voor het kind kunnen betekenen. Belangrijk is dat het kind in alle veiligheid de ruimte krijgt om te zeggen wat op zijn/haar hart ligt als het gaat om de scheiding van de ouders, zodat ook tegemoet gekomen wordt aan een stuk emotionele verwerking. Het is de kracht van Inner Family zich in te leven in de belevingswereld van het kind.

Inner Family maakt tijdens het kindgesprek gebruik van diverse werkmethoden uit het programma van 'De Kinderen Scheiden Mee, methodiek het Zandkastelenprogramma®'. Denk aan het spelen van een spel met gesprekskaartjes of het maken van een tekening/knutselwerkje.

In het kindgesprek treedt Birgit Brevé op als vertrouwenspersoon voor het kind. Om die reden vindt het gesprek plaats zonder aanwezigheid van de ouders. Inner Family biedt het kind een luisterend oor en geef het kind tips en handvatten mee. Wanneer het kind extra begeleiding nodig heeft, dan zullen ouders verwezen worden naar een gespecialiseerde kindercoach. Ouders ontvangen na het gesprek een terugkoppeling.

Belangrijk is dat het kind zich veilig en op zijn/haar gemak voelt. Voorafgaande aan het kindgesprek worden de voorwaarden voor het gesprek duidelijk met ouders als ook met het kind doorgesproken.

Wil je hier meer over weten?