Werkwijze

In de werkwijze van het traject van scheidingsbegeleiding bij Inner Family komen, uiteraard afhankelijk van je situatie, verschillende onderdelen aan bod: 

  • Ouderschapsplan

  • Kinder- en partneralimentatie

  • De gezamenlijke woning

  • Vermogensverdeling

  • Pensioen

  • Fiscale regeling

  • Vastlegging, ondertekening en afwikkeling

werkwijze stappenplan scheidingsbegeleiding mediation Inner Family

Hoe lang een traject bij Inner Family duurt  hangt af van jullie situatie. Gemiddeld vinden er in het gehele traject 2 tot 6 gesprekken met de mediator plaats.

Onderstaande stappen geven een globaal inzicht in de werkwijze van het traject van scheidingsbegeleiding bij Inner Family. Het is geen vast proces, dat wil zeggen dat niet altijd alle stappen in deze volgorde aan bod komen of zelfs helemaal niet aan bod hoeven te komen.

Elkaar leren kennen

De eerste stap is de kennismaking. In dit gesprek - wat met jullie samen wordt gevoerd - maken we kennis met elkaar, bespreken we jullie situatie en maken we jullie wensen inzichtelijk. In dit gesprek licht ik toe wat ik voor jullie kan betekenen.

Inventarisatie

Vanaf het tweede gesprek gaan we de diepte in. We nemen jullie huidige situatie onder de loep en bekijken samen wat er nodig is. We stellen prioriteiten en maken zo nodig tussentijdse afspraken. Een scheiding gaat vaak gepaard met onverwerkte emoties zoals verdriet, ontkenning en soms ook boosheid. Samen kijken we naar wat je hierin nodig hebt om het een plekje te kunnen geven.  

Kindgesprek

In het kader van het opstellen van een ouderschapsplan is het belangrijk om kinderen, afhankelijk van de leeftijd en het type kind, een stem te geven. Dit gebeurt door middel van een kindgesprek. Het kindgesprek is een middel om de mening van het kind te achterhalen en te integreren in het ouderschapsplan. Het doel is om het kind in alle veiligheid de ruimte te geven om te zeggen wat op zijn/haar hart ligt als het gaat om de scheiding van de ouders, zodat ook de verwerking bij het kind de nodige aandacht krijgt. Niet alleen voor ouders zelf maar zeker ook voor het kind is de scheiding immers een ingrijpende gebeurtenis.

Ouderschapsplan

Hoewel jullie als partners uiteengaan, blijft de verbinding als ouders voor het leven bestaan. Zowel voor jullie, maar zeker voor jullie kind(eren) is het van essentieel belang dat er goede en werkbare afspraken op papier worden gezet. Denk aan de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, de manier van informatie-uitwisseling, het nemen van beslissingen over het kind en de verdeling van de kosten met betrekking tot het kind. Al deze afspraken worden neergelegd in een ouderschapsplan.

Kinder- en partneralimentatie

Zodra ik beschik over alle financiële stukken zal ik een alimentatieberekening opstellen. We kijken hiervoor naar jullie inkomens, de behoefte en draagkracht. In dit onderdeel zal tevens inzichtelijk worden of er recht bestaat op eventuele overheidstoeslagen.

De gezamenlijke woning

We bespreken wat jullie wensen zijn als het gaat om de gezamenlijke woning. Bij een huurwoning gaat het om de vraag aan wie het huurrecht zal toekomen. Bij een koopwoning gaat het om de vraag of één van jullie er kan blijven wonen of dat jullie ervoor kiezen om de woning te verkopen. 

Vermogensverdeling

In dit onderdeel kijken we naar de financiële kant van de scheiding. Wat is de omvang van de gemeenschap? Hebben jullie huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden opgesteld? Zijn er (spaar)rekeningen, een gemeenschappelijke inboedel, voertuigen, schulden, lijfrentes of ondernemingen? Wat is er mogelijk en welke wensen hebben jullie als het gaat om de afwikkeling en de verdeling? Al deze onderdelen zullen aan bod komen.

Pensioenen en de verevening daarvan

Mochten er pensioenen opgebouwd zijn dan is het belangrijk om te bekijken hoe deze zijn opgebouwd en hoe jullie deze wensen te verdelen. 

Fiscale regeling

Een scheiding heeft fiscale gevolgen. Niet alleen is het belangrijk om te weten wat er zal veranderen op het gebied van toeslagen (zie onderdeel kinder- en partneralimentatie), het is ook van belang om goede afspraken te maken over het al dan niet gezamenlijk doen van de aangifte inkomstenbelasting. De inschakeling van een fiscalist kan hierbij gewenst zijn. 

Vastlegging en ondertekening

Zodra alles is besproken en er afspraken zijn gemaakt (en deze ook op haalbaarheid zijn getoetst) zullen deze afspraken door Inner Family worden neergelegd in een echtscheidingsconvenant en/of vaststellingsovereenkomst en/of ouderschapsplan. De stukken worden eerst in concept naar jullie toegezonden zodat er nog eventuele aanpassingen kunnen worden gemaakt. Wanneer jullie allebei akkoord zijn met de inhoud van de stukken zullen deze door ondertekening door jullie beiden definitief gemaakt worden.

Afwikkeling

Als jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben gesloten én samen kinderen jonger dan 18 jaar hebben, dan moet de scheiding, wil het rechtsgeldig zijn, worden uitgesproken door de rechtbank. De ondertekende stukken zullen vergezeld met een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank door een advocaat. Inner Family heeft een samenwerking met een advocatenkantoor die hier zorg voor zal dragen. Inschakeling van een eigen advocaat voor dit onderdeel is natuurlijk ook mogelijk. Na bekrachtiging door de rechtbank zal de beschikking ingeschreven worden bij de registers van de burgerlijke stand van de gemeente. Op de dag van inschrijving zijn jullie officieel gescheiden.

Follow-up

Na verloop van 6 maanden zal ik met jullie beiden contact opnemen. Graag hoor ik hoe het met jullie en de kinderen gaat in de nieuwe situatie. We gaan na of alle afspraken nog voldoen en of er eventuele aanpassingen nodig zijn. 

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?